ഇടുക്കി ഹാഫ് മാരത്തണിൽ കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ കട്ടപ്പനയും പങ്കാളികളായി..

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Cooperative Hospital Team with Minister

ടൂറിസം രംഗത്ത് പുതിയ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ കുളമാവ് ഡാമിൽ നിന്നും ചെറുതോണി ഡാം വരെ നടത്തിയ ഡാം ടു ഡാം, ഹാഫ് മാരത്തണിൽ കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ കട്ടപ്പനയും പങ്കാളികളായി..

Co-Operative Hospital Media Team
Co-Operative Hospital Media Team

Cooperative Hospital, Kattappana, is the leading hospital that provides all healthcare facilities with the best care for the High range's large and diverse community